REGULAMIN USŁUG

REGULAMIN USŁUG STRON INTERNETOWYCH, DOMEN, HOSTINGU I PROJEKTÓW

§1 PRZEDMIOT

 1. Poniższy regulamin określa zasady zakładania i użytkowania wszelkich usług przez partnera freegraf.eu na serwerach WEBD (zwanym dalej WEBD) Abonentom w zamian za wnoszone przez nich opłaty.
 2. Dokonanie opłaty abonamentowej za usługi jest równoznaczne z zawarciem Umowy, akceptacją niniejszego regulaminu oraz regulaminów dodatkowych. Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 3. freegraf.eu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym poinformuje wszystkich Swoich Klientów w Panelu Klienta, do którego każdy Abonent dostanie dostęp w momencie aktywacji konta przez partnera na serwerach firmy WEBD.

§2 PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Akceptując niniejszy Regulamin Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w trakcie trwania umowy jak i po jej zakończeniu, w zakresie wynikającym z treści przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. freegraf.eu zastrzega sobie prawo do wysyłania na podane przez Abonenta adresy poczty elektronicznej wiadomości związanych usługami, wiadomościami marketingowymi oraz komunikatów o działaniach freegraf.eu, mających związek ze świadczeniem Usług wynikających z Umowy.
 3. Zakres i cel przetwarzanych danych osobowych wynika z treści Polityki Prywatności firmy, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 4. Abonent oświadcza, iż został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych osobowych, o prawie wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz możliwości wydania żądania zaprzestania przetwarzania danych.

§3 OPŁATY

 1. Wszystkie projekty stron www, usługi zakładane są po uiszczeniu stosownej kwoty, wynikającej z cennika zamieszczonego na stronie freegraf.eu. Jeżeli Abonent opłaci abonament przelewem pocztowym to konto zostanie aktywowane przez freegraf.eu w przeciągu 48h od momentu wpłynięcia odpowiedniej należności na konto freegraf.eu.
 2. Na 7 dni przed końcem obecnego okresu rozliczeniowego za usługi hostingowe freegraf.eu wyśle każdemu Abonentowi wiadomość przypominającą o możliwości wydłużenia abonamentu, według cen zamieszczonych na stronie w momencie dokonywania opłaty. Jeżeli do ostatniego dnia trwania abonamentu nie wpłynie dowód kolejnej wpłaty, to usługa zostanie zablokowana a po 30 dniach usunięta.
 3. Po dokonaniu kolejnej płatności na poczet usługi hostingu, abonament jest przedłużany od daty zakończenia poprzedniego okresu rozliczeniowego. Opłata konta o tym samym loginie w trakcie trwania lub po zakończeniu ważności okresu abonamentowego traktowana jest jako odnowienie konta, a więc kontynuacja Umowy.
 4. Opłata abonamentowa jest wyłącznie opłatą za posiadanie i użytkowanie konta na serwerze partnera freegraf.eu tym samym na usługach provider’a WEBD.
 5. freegraf.eu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień w płatności, leżących po stronie osób trzecich np. banków, poczty itp.

§4 PRYWATNOŚĆ

 1. freegraf.eu zapewnia prywatność poczty elektronicznej swoim Abonentom – nie kontroluje informacji przesyłanych przez serwery pocztowe u provider’a WEBD.
 2. W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo udostępnienia poczty elektronicznej organom państwowym do tego uprawnionym.
 3. freegraf.eu nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim, za wyjątkiem organów państwowych posiadających odpowiednie uprawnienia.
 4. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, przez freegraf.eu w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Abonenta.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ FREEGRAF
1. Partner freegraf.eu gwarantuje, że serwery WEBD są dostępne dla Abonentów przez całą dobę. WEBD zastrzega sobie prawo do krótkich przerw wynikających z okresowej konserwacji systemu lub spowodowanych nieprzewidywalnymi sytuacjami (klęski żywiołowe, awarie z winy operatorów międzynarodowych itp.).
2. W przypadku konieczności odłączenia części usług partner freegraf.eu poprzez porovider’a WEBD zobowiązuje się do poinformowania o tym Swoich Abonentów z odpowiednim wyprzedzeniem.
3. Za brak dostępu do serwerów partner freegraf.eu wspólnie z povider’wem WEBD z winy WEBD trwających powyżej 24h WEBD zobowiązuje się do wydłużenia okresu abonamentowego o dzień za każde rozpoczęte 24h przerwy ponad 1-dniowy okres przerwy.
4. freegraf.eu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty Klientów powstałe w wyniku: – przerwania połączenia niezawinione przez świadczenie usługi partnera na serwerach WEBD,
– kataklizmów,
– działania czynników i osób trzecich,
– nieprawidłowego użytkowania kont,
– nieotrzymania poczty elektronicznej.
5. freegra.eu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały znajdujące się na koncie Abonenta – FTP, poczta elektroniczna, itp.
§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ABONENTA
1. Abonenci, bez względu na narodowość, są zobowiązani do przestrzegania prawa polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet.
2. Partner freegraf.eu po szybkim poinformowaniu provider’a WEBD zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta bez zwrotu wpłaconych należności, jeżeli:
– będą na nim przetrzymywane treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym a także treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym,
– Abonent działa na szkodę innych Użytkowników Partnera freegraf.eu i dla provider’a WEBD lub użytkowników sieci Internet,
– Abonent dopuści się jakiejkolwiek formy spamu,
– nie została wniesiona opłata za usługę, został złamany dowolny punkt niniejszego regulaminu.
3. Abonent u partnera i provider’a WEBD nie może przenieść osobom trzecim swoich praw do konta, poczty elektronicznej, przestrzeni dyskowej lub innych usług bez wiedzy i zgody freegraf.eu oraz provider’a WEBD.
4. Każdy Abonent w przypadku braku własnej domeny zobowiązuje się używać wyłącznie adresów w postaci www.Twój_login.freegraf.webd.pl oraz www.subdomeny.Twój_login.freegraf.webd.pl.
5. Dokonując rejestracji domen .pl, Abonent wyraża zgodę umocowania partnera freegraf.eu – WEBD.pl na wyłączne reprezentowanie przed Rejestratorem Domen Polskich NASK. (zobacz również: NASK regulamin)
§7 OGRANICZENIA
1. Na swoich serwerach partner freegraf.eu u provider’a WEBD zabrania przechowywania informacji zawierających treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym oraz zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także treści uznane powszechnie za naganne moralnie.
2. Partner freegraf.eu za pośrednictwem provider’a WEBD dopuszcza na swoich serwerach witryny erotyczne, jednak po wcześniejszych uzgodnieniach z Abonentem.
3. Prawo do uruchamiania skryptów i programów w ramach wykupionej usługi przysługuje tylko i wyłącznie właścicielowi danej usługi.
4. W szczególnych przypadkach, w których działanie programów Abonenta spowoduje nadmierne obciążenie serwera co spowoduje pogorszenie usług świadczonych innym Abonentom, partner freegraf.eu u provider’a WEBD zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń przepustowości na konto Abonenta. O ograniczeniu Abonent zostanie powiadomiony w panelu administracyjno-informacyjnym, gdzie otrzyma opis ograniczeń wraz z uzasadnieniem poczynionych kroków.
5. Partner, Klient posiadający na serwerach WEBD konto WEBD Reseller lub WEBD Reseller Pro zobowiązuje się nie odsprzedawać swoim klientom kont o powierzchni dyskowej przekraczającej 500MB.
§8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacja Abonenta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług powinna zostać przesłana na adres siedziby przez partnera freegraf.eu do provider’a Webd.pl w formie pisemnej i zawierać dane Abonenta takie jak: imię i nazwisko lub/i nazwa, login klienta, adres do korespondencji, rodzaj świadczonej usługi, zarzuty i ich uzasadnienie, proponowany sposób rozstrzygnięcia oraz podpis osoby uprawnionej.
2. Partner wraz z providere’m WEBD obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a w przypadku nie powołania przez Abonenta danych wskazanych w ptk 1, wezwać w tym terminie Abonenta do wskazania tych danych, wyznaczając dodatkowy termin 14 dni na uzupełnienie danych, o których mowa w ptk 1. Termin 14 dni do rozpatrzenia reklamacji przez WEBD zaczyna swój bieg po otrzymaniu przez WEBD pisma, stanowiącego uzupełnienie zgłoszenia reklamacyjnego.
§9 ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Rezygnacja z usług świadczonych przez partnera freegraf.eu dla WEBD na wniosek Abonenta nie zobowiązuje partnera i provider’a WEBD do zwrotu opłaty za świadczoną usługę.
2. Konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od momentu aktywacji usługi hostingu bez podawania przyczyny zgodnie z treścią art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Formularz odstąpienia dostępny jest tutaj i powinien zostać przesłany drogą elektroniczną na adres sprzedaz@webd.pl lub faksem pod numer 583509279. W obu przypadkach wiążąca jest data wysłania dokumentu.
4. Prawo do odstąpienia od umowy nie jest możliwe w przypadku rejestracji nazw domen oraz zakupu certyfikatu SSL. Prawo do odstąpienia od umowy nie jest możliwe, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (art. 38 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta).
5. W przypadku odstąpienia od Umowy partner przekazuje sprawę do WEBD który zwraca otrzymane od Konsumenta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym dotarła decyzja o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności WEBD dokona wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy, chyba że wyraził on zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych dodatkowych opłat w związku z dokonaniem zwrotu.
6. Umowa między Abonentem a partnerem u WEBD wygasa w przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty w ciągu 5 dni od momentu zakończenia okresu trwania poprzedniej usługi.
§10 UMOWY
Partner freegraf.eu, wykonuje projekty, świadczy usługi wyłącznie na Umowy o dzieło. Inne rozliczenia wg cennika są rozliczane prawnie na zasadach provider’a WEBD.

Rzeszów, 24.11.2017 r.